Oficjalny sklep Zagłębiowski Park Sportowy sp z o.o.  TELEFON: +48 32 341 74 17

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

—– Administrator danych —–


Administratorem Państwa danych osobowych jest Zagłębiowski Park Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (kod pocztowy: 42-219), przy ulicy gen. Mariusza Zaruskiego 2 (dalej jako: ZPS sp. z o.o. /Administrator). 
W sprawie przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: ochrona.danych@zps-sosnowiec.pl lub pod numerem telefony: +48 797 772 337

—– Dane osobowe —–


Państwa dane osobowe przetwarzane są przez ZPS sp. z o.o. w celach związanych z realizacją zadań statutowych, a w szczególności w zakresie:
1. zawarcia umowy współpracy;
2. rozstrzygania postępowań w zakresie zamówień publicznych;
3. współpracy z osobami realizującymi usługi na rzecz ZPS sp. z o.o.

—– Odbiorca oraz podmiot przetwarzający —–


Odbiorcami Państwa danych są podmioty i organy do tego uprawnione na mocy przepisów obowiązującego prawa. Uwzględniając zapisy art. 28 Rozporządzenia 2016/676 ZPS sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do funkcjonowania ZPS sp. z o.o. Zgodnie z zapisami art. 28 Rozporządzenia 2016/679 z podmiotami przetwarzającymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.

—– Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych —–


Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w art. 6 ust. 1, tj.:
1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Uwzględniając zakres działania ZPS sp. z o.o., w większości przypadków, Państwa dane będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, np. umowy współpracy, realizacji zmówienia. 
W przypadku konieczności podtrzymywania relacji gospodarczych, dochodzenia roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes ZPS sp. z o.o. (minimalizacja strat).
Uwzględniając powyższe, podanie przez Państwa danych jest dobrowolnym wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

—– Okres przetwarzania danych —–


Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z zawartych umów, jak również przez okres niezbędny do ich rozliczenia, zgłaszania ewentualnych roszczeń, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

—– Prawa osób, których dane dotyczą —–


W związku z przetwarzaniem przez ZPS sp. z o.o. danych osobowych, przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do danych osobowych – w każdej chwili mogą się Państwo zwrócić do ZPS sp. z o.o. o wgląd w swoje dane;
2. prawo do sprostowania danych osobowych – mogą Państwo nanosić zmiany w zakresie wcześniej podanych informacji, żądając ich uzupełnienia lub modyfikacji, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania;
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo zwrócić się do ZPS
sp z o.o. z żądaniem usunięcia swoich danych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 Rozporządzenia 2016/679;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli uznają Państwo, że  dane przetwarzane są w zbyt szerokim zakresie, mają Państwo prawo do ograniczenia ich przetwarzania, zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Rozporządzenie 2016/679;
5. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 Rozporządzenia 2016/679. W zakresie tym ZPS sp. z o.o. oświadcza, iż nie będzie przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w przypadku, kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f Rozporządzenia 2016/679, uwzględniając zapisy
art. 21 Rozporządzenia 2016/679;
7. prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy ZPS sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt ze ZPS sp. z o.o. p przesyłając e-mail na adres: ochrona.danych@zps-sosnowiec.pl

—– Profilowanie danych —–


Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dom
Sklep
Powrót do góry

Poszukiwanie produktów