Oficjalny sklep Zagłębiowski Park Sportowy sp z o.o.  TELEFON: +48 32 341 74 17

Sklep internetowy sklep.zps-sosnowiec.pl prowadzony jest przez Zagłębiowski Park Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (kod pocztowy: 42-219), przy ulicy gen. Mariusza Zaruskiego 2 (dalej jako: ZPS sp. z o.o.), numer telefonu: +48 797 772 337, zwanego dalej Sprzedawcą.

Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce prywatności.

5. W przypadku objęcia towaru gwarancją producenta, gwarancja nie wyłącza oraz nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady towaru.

6. Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski.

8. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są zgodnie z wyborem Klienta w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

§2 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży.

2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.

5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje m. in. adres poczty elektronicznej oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej umożliwia dostęp do Konta klienta.

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

7. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§3 Umowa sprzedaży

1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym:

a) telefonicznie pod numerem telefonu +48 797 772 337 w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30,

b) drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@zps-sosnowiec.pl,

c) za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym.

2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

3. W celu złożenia zamówienia w sposób określony w ust. 1 lit. a i b, Klient wskazuje Towar jaki zamierza nabyć, w razie takiej możliwości jego cechy oraz podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu oraz adres poczty e-mail).

4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

5. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

6. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta dokonania przedpłaty w całości lub w określonej części przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

§4 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1. Sprzedawca realizuje zamówienia w dni robocze według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 ust. 5 niniejszego Regulaminu).

2. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi 1 dzień roboczy. Wyjątek stanowią produkty cyfrowe tj. bilety. Te dostarczane są natychmiastowo poprzez wiadomość e-mail.

3. Do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę należy doliczyć czas dostawy Towaru fizycznego zależnie od rodzaju przewoźnika wybranego przez Klienta. Dostawa Towaru przez firmę kurierską odbywa się zazwyczaj w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze na terenie Polski oraz w terminie nie dłuższym niż 14 dni poza granicami kraju.

4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

5. Dostawa Towaru fizycznego odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz firm kurierskich.

6. Zamówienia wydawane są do dostawy przewoźnikowi wyłącznie w dni robocze.

7. Informacje o kosztach dostawy podawane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia oraz dostępne są w Sklepie internetowym w zakładce „Cennik i rodzaje wysyłek”.

8. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

§5 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu dostępnego pod domeną Przelewy24.pl (zgodnie z regulaminem tego serwisu),

b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 64 1130 1091 0003 9136 0620 0001.

c) płatność gotówką przy odbiorze Towaru.

2. Operator płatności elektronicznych, o którym mowa w ust. 1 lit. a, umożliwia następujące formy płatności:

a) ePrzelewy;

b) Przelewy półautomatyczne;

c) Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Klient dokonujący płatności przelewem tradycyjnym zobowiązany jest do wpisania w tytule przelewu numeru zamówienia za które dokonywana jest płatność.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

5. Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania informacji od operatora płatności elektronicznych o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta. W przypadku wybrania płatności gotówką przy odbiorze realizacja zamówienia następuje po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

§6 Rękojmia za wady Towaru

1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

2. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.

4. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@zps-sosnowiec.pl lub pisemnie na adres 41-219 Sosnowiec, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: 41-219 Sosnowiec, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2.

6. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

7. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

§7 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3. Klient może odstąpić od umowy przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres 41-219 Sosnowiec, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2.

4. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11. Towar należy dostarczyć na adres: 41-219 Sosnowiec, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2.

12. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§8 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres biuro@zps-sosnowiec.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres 41-219 Sosnowiec, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@zps-sosnowiec.pl.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

6. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

§9 Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§10 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

Dom
Sklep
Powrót do góry

Poszukiwanie produktów